Wprowadzenie do fotointerpretacji zdjęć lotniczych wraz z przykładami

Wprowadzenie do fotointerpretacji zdjęć lotniczych wraz z przykładami

Rzeźba i wody<br />powierzchniowe

1. Rzeźba i wody
powierzchniowe

Szata roślinna

2. Szata roślinna

Użytkowanie rolnicze<br />i leśne

3. Użytkowanie rolnicze
i leśne

Osadnictwo

4. Osadnictwo

Przemysł i infrastruktura

5. Przemysł i infrastruktura

Dziedzictwo kulturowe,<br />turystyka i rekreacja

6. Dziedzictwo kulturowe,
turystyka i rekreacjaO atlasie

Wydany z okazji 10-lecia MGGP Aero album "Zdjęcia Lotnicze. Atlas Fotointerpretacyjny" pod redakcją Jacka Kozaka i Krystiana Pyki to coś zupełnie nowego na polskim rynku. Połączenie estetycznych cech zdjęć lotniczych z bogatą treścią merytoryczną pozwala nie tylko zachwycić się obrazami, ale także zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu fotointerpretacji.
Publikacja nie jest wydawnictwem komercyjnym, ale dla szerszej grupy odbiorców stworzona została jego wersja internetowa. Atlas zawiera blisko 200 przykładów zdjęć lotniczych spośród setek tysięcy wykonanych przez MGGP Aero. Uzupełniony jest także nielicznymi zdjęciami archiwalnymi (pokazującymi dynamikę zmian) oraz pochodzącymi z innych źródeł. Każda plansza opatrzona została komentarzem autorskim.
Interdyscyplinarny zespół związany ze środowiskiem akademickim kilku uczelni wyższych w Polsce (UJ, AGH, UR w Krakowie, SGGW) dokonał wyboru zdjęć prezentujących przykłady zarówno środowiska przyrodniczego, jak i widocznych w nim skutków działalności człowieka. Kierowano się przy tym chęcią pokazania wielkiej pojemności informacyjnej zobrazowań lotniczych i możliwości wykorzystywania zdjęć w różnych dziedzinach czy specjalnościach zawodowych. Wydanie internetowe atlasu ma formę otwartą, co oznacza, że będziemy rozwijali tę ideę.
Zobacz recenzję...

Recenzja

Prof.dr hab. inż. Józef Jachimski
emerytowany profesor
fotogrametrii i geoinformatyki obrazowej
Recenzja
monografii p.t.
Zdjęcia lotnicze – Atlas fotointerpretacyjny
Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Kozaka i Krystiana Pyki
Recenzowane opracowanie jest obszerną monografią opracowaną przez zespół 15 autorów. Składa się z części wprowadzającej i zbioru prawie 200 zdjęć lotniczych, znaczna większość z objaśnieniami, zgrupowanych w działach tematycznych. Obszerne wprowadzenie dzieli się na trzy części:
  • Wstęp (autorstwa Krystiana Pyki – profesora AGH)
  • Podstawy i przykłady fotointerpretacji (autorstwa Krystiana Pyki– profesora AGH)
  • Tematyczna interpretacja zdjęć lotniczych (autorstwa Jacka Kozaka – profesora UJ)
Główną część opracowania, zawierającą przykłady zdjęć lotniczych, z których każde uzupełniono wnikliwą charakterystyką tematyczną i fotointerpretacyjną, podzielono na 6 rozdziałów: rzeźba i wody powierzchniowe; szata roślinna; użytkowanie rolnicze i leśne; osadnictwo; przemysł i infrastruktura; dziedzictwo kulturowe, turystyka i rekreacja. Na końcu opracowania zamieszczono zbiór przykładowych stereogramów w formie anaglifowej, oraz wykaz bibliografii.
We wstępie autor pokrótce odnosi się do historycznego rozwoju fotogrametrii i fotointerpretacji w Drugiej Rzeczpospolitej i w PRL, a także charakteryzuje zawartość monografii i zapowiada udostępnienie całości monografii również w internecie. W rozdziale pt. „podstawy i przykłady fotointerpretacji” znajdujemy wprowadzenie metodyczne dotyczące pozyskiwania i szczegółowych zasad interpretacji obrazów lotniczych, wraz z przykładami metodycznymi o charakterze ogólnym. W rozdziale pt. „Tematyczna interpretacja zdjęć lotniczych” prof. Jacek Kozak i współautorzy przedstawiają szczegółowe charakterystyki obiektów prezentowanych na zdjęciach, a także wskazują na cechy fotointerpretacyjne wykorzystane przy analizie obrazów.
Atlas stanowi zbiór zdjęć lotniczych przykładowo wybranych obszarów i obiektów o charakterystycznych cechach geograficznych: przyrodniczych, morfologicznych, agranych, urbanistycznych (wiejskich, miejskich, przemysłowych), a także terenów przekształconych w wyniku działalności człowieka lub klęsk żywiołowych. Wśród bardzo wielu interesujących przykładów odczytywania i fotointerpretacji obrazów lotniczych znaleźć można obraz umożliwiający wykrycie zarysu wczesnośredniowiecznych fortyfikacji ziemnych (6.02) na tle aktualnego sposobu użytkowania terenu, czy też obraz zarysu pierwotnego biegu rzeki i jej biegu po pracach regulacyjnych, dzięki którym pozyskano znaczny obszar dla potrzeb rolniczych (5.32), a także wiele innych tematów w tym obszernym zbiorze obrazów. Zwrócić warto uwagę na fakt, że prezentowane zdjęcia lotnicze wyselekcjonowano ze zbiorów zdjęć wykonanych w różnych okresach dla celów produkcyjnych. Jest to więc archiwalny materiał istniejący, oczekujący na szerokie wykorzystanie w różnorodnych celach związanych z rozwojem Kraju, ochroną środowiska, rozbudową infrastruktury, badaniami historycznymi i innymi.
Żyjemy w dobie budowania społeczeństwa informacyjnego, którego realne funkcjonowanie uwarunkowane jest stale postępującą łatwością i powszechnością dostępu do informacji. Trzeba tylko umieć z tych informacji korzystać. Informacja obrazowa istnieje w bardzo obszernych zbiorach wielu archiwów.
Człowiek od wielu tysiącleci uczył się gromadzić informacje o środowisku w sposób łatwy do upowszechnienia. Próbował tworzyć graficzne reprezentacje otoczenia, które umożliwiały odtworzenie (lub wytworzenie) w mózgu obserwatora obrazu psychicznego tego otoczenia, obrazu niezbędnego do analizy i wnioskowania, niezbędnego do podejmowania decyzji. Najstarszym znanym przykładem tej geoinformatycznej działalności człowieka jest mapa fragmentu Mezopotamii wyryta na glinianej tabliczce przed ponad pięcioma tysiącami lat [Makowski 2004]. Oczywiście w owym okresie źródłem informacji była tylko bezpośrednia obserwacja otoczenia z poziomu terenu, a wysiłek intelektualny polegał na wyselekcjonowaniu ważnych szczegółów i na nadaniu im kształtu tworzonej reprezentacji graficznej.
Współcześnie bardzo często informację o środowisku geograficznym czerpiemy z obrazów rejestrowanych automatycznie z pokładu samolotu lub satelity. Obrazów rejestrowanych w zakresie promieniowania widzialnego (a więc względnie łatwych do interpretacji w oparciu o nasze przyzwyczajenia), lub rejestrowanych w różnych innych zakresach promieniowania elektromagnetycznego, znacznie trudniejszych do bezpośredniej wzrokowej interpretacji. Jednakże nawet te względnie łatwe do interpretacji, wielotonalne monochromatyczne, lub barwne – utrzymane w kolorach naturalnych, lub spektrostrefowe - obrazy rejestrowane z ptasiej perspektywy, wymagają pewnego treningu, przygotowania do wyodrębnienia z niesłychanego bogactwa detali tych ważnych dla obserwatora informacji.
Takie umiejętności, podobnie zresztą jak wiele innych, zdobywa się jedynie przez trening. Trening tym skuteczniejszy, im bardziej metodycznie prowadzony, przy wykorzystaniu dobrze dobranych i opisanych obrazów treningowych. Trening taki jest żmudny pomimo kilku tysiącletnim przyzwyczajeniom ludzkości do znajdywania i unaoczniania sobie relacji pomiędzy naturalnym obrazem przestrzeni a rzeczywistością.
Obrazy fotograficzne rejestrowane z lotu ptaka miały i mają wielkie znaczenie dla potrzeb gospodarczych i militarnych. W naszej części Europy pierwsza zachowana publikacja traktująca o interpretacji zdjęć lotniczych wykonana została przez Polaka, stacjonującego w Krakowie oficera armii austriackiej, Lucjana Mickiewicza, w 1876 roku [Waldhausl 2000]. Od tego czasu datuje się stale poszerzający się zakres i intensywność wykorzystania zdjęć lotniczych do pozyskiwania wielorakiej informacji gospodarczej, historycznej (i prehistorycznej), a także informacji o stanie środowiska naturalnego dla potrzeb administracyjnych i militarnych. Tak powstawały podwaliny geoinformatyki obrazowej.
Wdrażanie geoinformacji obrazowej do bieżącego wykorzystania przez szerokie rzesze obywateli wymaga w pierwszym rzędzie wdrożenia odpowiednich nawyków w gronie pracowników administracji państwowej i lokalnej. O tym, że nie jest to przedsięwzięcie łatwe przekonaliśmy się prowadząc w latach 1997-98, w ramach europejskiego programu PHARE, szkolenia dla pracowników administracji. Doświadczalne kursy wdrażające młodzież gimnazjalną do wykorzystywania obrazowej geoinformacji wprowadziły wyższe uczelnie Krakowa i Warszawy w latach 2000-2001 [Bujakiewicz,Jachimski, 2001].
Dalsze działania dotyczące upowszechniania obrazowej geoinformacji muszą być prowadzone systematycznie na wielu poziomach edukacji. Skuteczność tych działań zależy między innymi od upowszechniania dobrze opracowanych pomocy dydaktycznych.
Z tym większą aprobatą powitać należy recenzowaną publikację. Niniejszy zbiór doskonale dobranych, wielotematycznych zdjęć lotniczych zaopatrzonych w obszerne i wnikliwe opisy interpretacyjne wypełnia lukę w polskiej literaturze przedmiotu i przyczyni się znakomicie do upowszechniania umiejętności wykorzystania informacji zawartych w zdjęciach lotniczych przez aktywnych członków społeczeństwa informacyjnego. Gorąco rekomenduję opublikowanie recenzowanego opracowania i udostępnienie go na wszystkich poziomach procesu edukacyjnego.
ŹRÓDŁA
Bujakiewicz A., Jachimski J., 2001: Fotogrametria i teledetekcja a geoinformatyka, Teledetekcja środowiska, tom 32.
Makowski Andrzej 2004: Mapa – Spuścizna kulturowa postaci przekazu geoinformacji (ontogeneza mapy), Geoinformatica Polonica, nr 6
Waldhausl Peter 2000: Co-operation between the Polish and the Austrian Society of Photogrammetry and Remote Sensing and the Mission of CIPA. Archiwum Fotogrametrii, Teledetekcji I Kartografii, vol. 10.
Kraków, 28 sierpnia 2011 roku